Sportovní vybavení SPORT Bára. | sport-bara.cz
 

nákupní košík
line

počet všech položek: 0 ks
celková cena: 0 Kč

vstoupit do košíku >>>
 
Zeptejte se

tel.: 724 400 477
mail: eshop@sport-bara.cz


Přehled značek sportbara

A
D
E
F
H
I
J
K
M
N
O
P
Q
R
T
U
V
W
X
Y
Z
 


Obchodní podmínky1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi kupujícím (zákazníkem e-shopu) a prodávajícími. Právní vztahy mezi prodávajícími a kupujícím se řídí níže uvedenými Obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č.40/1964 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše v aktuálním znění.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží, které jsou společné pro všechny prodávající. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajících a kupujících (zákazníků e-shopu) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Prodávající jsou povinni dodržovat tyto Obchodní podmínky na základě smlouvy s provozovatelem e-shopu.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu.

Provozovatelem e-shopu je společnost McRAI, s.r.o., IČ: 28271181, sídlem: Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01

Prodávající jsou obchodní společnosti zabývající se prodejem sportovního vybavení. Údaje o tom, kdo je prodávajícím konkrétního zboží jsou obsaženy v potvrzení objednávky, které je zasláno kupujícímu.


2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách sport-bara.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazují, že budou svým odběratelům dodávat:

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí včetně telefonního spojení. Objednávka je návrhem kupní smlouvy neurčitému subjektu z řad prodávajících. Automaticky generované potvrzení objednávky, které zahrnuje označení prodávajícího, jeho firmu, IČ a sídlo, je pak přijetím tohoto návrhu. Účinností přijetí návrhu je uzavřena kupní smlouva, s tím, že přijetí je účinné doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího.

Prodávající jsou v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněni žádat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, popřípadě písemné potvrzení s vlastnoručním podpisem na speciálním formuláři, nebo zálohu. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, má se za to, že obě strany od smlouvy odstoupily. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.


4. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazují právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny devizových kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Změnu ceny objednaného zboží musí prodávající sdělit kupujícímu a vyžádat si jeho souhlas s novou cenou. Bez tohoto souhlasu se má za to, že obě strany od smlouvy odstoupily. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravci. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

Dnem dodání zboží se rozumí předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva nestanoví pro odeslání zboží prodávajícím jiné podmínky.


5. Dodání zboží
Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro vyřízení dodávky.

V případě, že zboží je na skladě, činí dodací lhůta, ve které prodávající zboží vyexpeduje nebo předá dopravci, 1-5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. .

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo jej nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. Dodání zboží je včasné, jestliže bude připraveno k expedici nebo k předání dopravci nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

U některých druhů zboží je nutno počítat s dodací lhůtou 14 - 30 dní. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží ani v dodatečně sjednané době, navrhne kupujícímu alternativní typ zboží. Nedojde-li k dohodě na tomto alternativním typu zboží je prodávající se souhlasem kupujícího oprávněn objednávku stornovat.

Dojde-li ke stornu objednávky, nebo její části, má se za to, že od této smlouvy či její části obě strany odstoupili a pokud již byla uhrazena na bankovní účet prodávajícího celá kupní cena nebo její část, zavazuje se prodávající neprodleně celou částku za nedodané zboží vrátit na bankovní účet kupujícího.

Kupující může požadovat od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, které mu na písemnou žádost prodávající do 5 dnů od obdržení této žádosti zašle. Tato služba může být prodávajícím zpoplatněna částkou (50,- Kč), aby byly kryty její náklady


6. Dopravní podmínky
Zásilky jsou zasílány Českou poštou nebo dalšími dopravními společnostmi po celé ČR v hodnotě nad 2000Kč zdarma.

Zásilky nad 50 kg brutto váhy se doručují před dům zákazníka. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit prodávajícímu prostřednictvím reklamačního formuláře e-shopu. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.


7. Záruka, servis
V souladu ustanoveními Občanského zakoníku o spotřebitelských smlouvách má kupující právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží za splnění následujících podmínek:

Zboží musí být doručeno na zpáteční adresu na náklady kupujícího ve stanovené lhůtě.
Zboží musí být zabaleno v neporušeném originálním obalu a nesmí jevit známky používání.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo jiné osobě jíž má být zboží dle objednávky kupujícího dodáno. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
Zboží je dodáváno se zákonnou zárukou 2 roky, není-li uvedeno jinak
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady, informovat prostřednictvím reklamačního formuláře e-shopu (administrace objednávek) prodávajícího a k reklamaci přiložit veškeré podstatné informace nutné k jejímu vyřízení (např. fotodokumentace vady, aj.).
Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci prostřednictvím systému administrace objednávek e-shopu do 5 dnů ode dne jejího obdržení a sdělit kupujícímu, jaký bude způsob vyřízení reklamace.


8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce (e-shopu) provozovatele e-shopu v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující i prodávající bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce (e-shopu), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.


9. Prohlášení
Prodejci a provozovatel e-shopu se zavazují k tomu, že nebudou svěřená data a osobní údaje prodávat, poskytovat třetím osobám, ani nijak nepoužijí osobní data pro komerční nabídky nesouvisející s firmou prodejce, bez souhlasu vlastníků těchto dat. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel e-shopu.


10. Poučení o spotřebitelských právech podle Občanského zákoníku
V souladu se ustanoveními Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců společně s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží na dobírku nebude prodávajícím převzato. Prodávající doporučuje zboží pojistit, neboť poškozené zboží rovněž nebude převzato a odstoupení v takovém případě není možné.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a včetně dokladu o koupi a záručních listů). V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající zboží nepřijmout a odstoupení neakceptovat.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 15 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy:

(a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
(b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
(c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
(d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
(e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
(f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2010
 
Webhosting, webdesign